Regulamin laboratorium Foto-Studio sarzynscy.pl

Regulamin wywoływania zdjęć w sklepie internetowym oraz realizacji sesji zdjęciowych wykonywanych przez studio Foto-Studio sarzynscy.pl

§ 1. Podmiot zarządzający

Strona www.Foto-Studio sarzynscy.pl.pl należy do firmy Foto-Studio sarzynscy.pl z siedzibą w Krasnystawie pryz ulicy plac 3 Maja 7, kod pocztowy 022-300.
Kontakt z firmą: wizyta osobista w godzinach otwarcia Studia, telefon: +48 82 576 37 07, e-mail: kontakt@sarzynscy.pl

§ 2. Przedmiot regulaminu

Przedmiotem regulaminu jest wykonanie reportażu fotograficznego, sesji zdjęciowej lub wywołanie zdjęć.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z ofertą opublikowaną na stronie www.sarzynscy.pl lub w ramach indywidualnych ustaleń potwierdzonych poprzez e-mail.

§ 3. Terminy i warunki pracy

Potwierdzeniem rezerwacji terminu sesji jest wpłacenie przez Zamawiającego zadatku w wysokości 100 złotych.
Termin przekazania przez Wykonawcę zdjęć w wersji elektronicznej wynosi 14 dni kalendarzowych i liczony jest od daty wykonania ostatnich zdjęć. Pliki w wersji elektronicznej zostaną przesłane za pomocą linku do pobrania aktywnego przez 14 dni kalendarzowych. Po upłynięciu tego terminu pliki zostaną automatycznie skasowane.
Ilość przekazanych zdjęć zgodna jest z ofertą, a selekcji zdjęć dokonuje Wykonawca.
Zamawiający w przeciągu 14 dni kalendarzowych przekaże Wykonawcy listę zdjęć do wykonania odbitek lub albumu. Nie przekazanie listy zdjęć we wskazanym terminie jest równoznaczne z pełną akceptacją wykonanego dzieła, rezygnacją z tej części usługi i nie wpływa na wysokość wynagrodzenia.
Wykonawca zobowiązuje się do archiwizowania sesji przez 90 dni od daty jej wykonania.
W cenę sesji wliczony jest dojazd do 15 km od siedziby firmy. Koszty dojazdu powyżej 15 km to 1 zł/km. Realizacja sesji powyżej 40 km od siedziby firmy podlega indywidualnej wycenie.

§ 4. Płatności

Płatności dokonywane są przelewem natychmiastowym za pośrednictwem systemu Tpay lub w siedzibie Foto-Studio sarzynscy.pl.
Warunkiem rezerwacji terminu sesji jest wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł.
Pozostałą część płatności należy rozliczyć gotówką w dniu sesji lub przelewem w dniu poprzedzającym sesję – przez co strony rozumieją zaksięgowanie kwoty na rachunku Wykonawcy.

§ 5. Dostawa

Wywołane zdjęcia dostarczane są za pomocą paczkomatów inpost (gabaryt A: 16,5 zł), kuriera inpost (18,5 zł) lub odbioru osobistego (bezpłatnie).
Czas realizacji kompletnych oraz opłaconych zamówień to maksymalnie 3 dni robocze.

§ 6. Prawa autorskie

Wykonane zdjęcia mają charakter autorski oraz indywidualny i są przedmiotem prawa autorskiego.
Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich do dzieła, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili wykonania sesji polach eksploatacji.
Przejście praw autorskich nastąpi z momentem przekazania Zamawiającemu zdjęć w wersji elektronicznej.

§ 7. Ochrona danych osobowych

Uczestnictwo w sesji oznacza zgodę na przetwarzanie przez firmę Foto-Studio sarzynscy.pl danych osobowych, w tym wizerunku w celu realizacji reportażu fotograficznego, nagrania video oraz sesji zdjęciowej i w zakresie niezbędnym do tego celu.
Administratorem danych osobowych Klienta oraz osób widocznych na Fotografii, w tym danych osobowych małoletnich dzieci będzie firma Foto-Studio sarzynscy.pl z siedzibą w Krasnystawie pryz ulicy plac 3 Maja 7, kod pocztowy 022-300. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem, przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@sarzynscy.pl
Administrator oświadcza, iż przetwarzanie przez niego danych odbywa się w zgodzie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO).
Administrator może zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania sesji zdjęciowej i tylko w celu jej wykonania: imię i nazwisko Klienta, dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres etc.), informacje o stanie zdrowia osób uczestniczących w sesji (w tym ciąży), wizerunek osób widocznych na Fotografiach, inne dane osobowe, związane z charakterem wykonywanej sesji.
Podstawą przetwarzania danych będzie niniejszy regulamin, zaś w przypadku osób, które nie są Klientami (zleceniodawcami sesji), wyrażona przez nie zgoda na wykonanie zdjęcia lub udzielenie informacji.
Klient oświadcza, że osoby widoczne na Fotografiach wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w postaci wizerunku i zobowiązuje się do przekazania im informacji o osobie Administratora oraz sposobie przetwarzania przez niego danych osobowych.
Przetwarzaniem danych osobowych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne, w szczególności będą to fotografowie współpracujący z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu wywoływania zdjęć, obsługi rachunkowo – księgowej oraz firma hostingowa: www.host247.pl.
Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zlecenia. Podanie danych (uczestnictwo w sesji) jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Umowy.
Klientowi, osobom widocznym na fotografiach oraz opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka nad którym sprawują opiekę, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania swoich danych osobowych oraz danych dziecka, nad którym sprawują opiekę, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych swoich lub dziecka nad którym sprawują opiekę, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 8. Reklamacje i odstąpienie od umowy

Reklamacje dotyczące zdjęć prosimy zgłaszać w ciągu 14 roboczych od odebrania zamówienia na adres e-mail kontakt@sarzynscy.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni roboczych.
Odstąpienie od umowy jest możliwe jedynie w wypadku zamówienia zdjęć w wersji wydrukowanej, lecz przed realizacją zamówienia. Odstąpienie po realizacji zamówienia nie jest możliwe z uwagi na indywidualny charakter wykonywanej usługi.
Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu zdjęć w wersji elektronicznej możliwe jest przed wysyłką plików na adres e-mail klienta, która następuje automatycznie po dokonaniu płatności internetowej.